Informace o zpracování osobních údajů

Vážení zákazníci,

vážíme si Vaší důvěry a ubezpečujeme Vás, že k ochraně osobních údajů přistupujeme zodpovědně a při jejich zpracování se řídíme právními předpisy, zejm. nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, ve znění účinném od 25.05.2018 (dále jen „Nařízení“), a zákonem č. 101/2000 Sb., o zpracování osobních údajů, v aktuálně účinném znění. Níže nalezete informace o tom, které osobní údaje jsou získávané při návštěvě a využívaní služeb prostřednictvím webových B2B stránek www.b2b.k-b.cz, www.b2b.k-b.sk, za jakým účelem se tyto údaje využívají a jaké jsou další podmínky jejich zpracovaní.

Tato informace se netýká osobních údajů právnických osob včetně názvu, právní formy a kontaktních údajů právnické osoby.

Tato informace je uveřejněna na našich webových stránkách www.kappenberger-braun.cz, www.k-b.sk, můžete se tak k ní v budoucnu kdykoliv vrátit.

Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem Vašich osobních údajů je společnost K+B Progres, a.s., se sídlem U expertu 91, 250 69 Klíčany, IČ: 63993503, DIČ: CZ63993503 (dále jen „správce“), která v rámci Slovenské republiky podniká prostřednictvím své organizační složky K+B Progres, a.s. organizačná zložka, se sídlem Mlynské nivy 71, 821 05 Bratislava, IČ: 50712501, DIČ: SK4120069492 (dále jen „organizační složka“). Správce je zároveň provozovatelem B2B webových stránek www.b2b.k-b.cz and www.b2b.k-b.sk, (dále jen „web B2B“).

Správce informuje, že nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Účel a rozsah zpracování

Správce zpracovává Vaše osobní údaje jakožto svého obchodního partnera, resp. odběratele (dále jen „obchodní partner“) za účelem velkoobchodního prodeje zboží realizovaného prostřednictvím webu B2B a dodání zakoupeného zboží, a to v rozsahu: jméno, příjmení, obchodní firma, IČO, DIČ, fakturační údaje (ulice, město a PSČ), adresa dodání (obchodní firma, ulice, město a PSČ) a kontaktní osoba (jméno, příjmení, E-mail, telefon) IP adresa, přihlašovací jméno na web B2B a heslo.

Podmínkou udělení přístupu na web B2B je založení smluvního vztahu mezi správcem (popř. prostřednictvím organizační složky) a obchodním partnerem. Osobní údaje zobrazené na webu B2B jsou přenášené z informačního systému správce. V případě ukončení smluvního vztahu dojde k ukončení přenosu osobních údajů na web B2B a tím i k znemožnění přihlášení konkrétního obchodního partnera.

Po přihlášení obchodního partnera na web B2B prostřednictvím přihlašovacího jména a hesla dochází k zaznamenávání IP adresy přihlášeného obchodního partnera.
Pro zasílání obchodních sdělení obchodním partnerům správce zpracovává jejich e-mailovou adresu (v případě zasílání e-mailových obchodních sdělení) a jméno, příjmení a adresu (v případě zasílání listinných obchodních sdělení).

Správce Vaše osobní údaje zpracovává jak automatizovaně v informačních systémech, tak manuálně prostřednictvím svých zaměstnanců, popř. zaměstnanců příjemců (k příjemcům viz níže).
Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 Nařízení.
Správce dále v pozici zpracovatele zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, telefonní kontakt, adresa, příp. kontaktní osoba, nezbytné ke zprostředkování komunikace mezi Vámi a ostatními obchodními partnery v pozici správců za účelem realizace jimi organizovaných obchodních a marketingových akcí. Bližší informace jsou k dispozici u jednotlivých obchodních partnerů, kteří realizují předmětné obchodní a marketingové akce.

Právní základ

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů ze strany správce je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

  1. splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi (jakožto obchodním partnerem) a správcem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení;
  2. splnění právních povinností, které se na správce vztahují ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení a které vyplývají z obecně závazných předpisů (zejm. z občanského zákoníku, příp. z již neúčinného obchodního zákoníku, ze zákona o dani z přidané hodnoty a ze zákona o účetnictví atd.);
  3. oprávněný zájem správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, a to konkrétně spočívající v podpoře obchodní činnosti správce, zejm. formou rozesílání elektronických či listinných obchodních sdělení správce jeho obchodním partnerům, přičemž vůči takovému rozesílání lze podat námitku (více informací viz kapitola „Námitka proti přímému marketingu“).

Zdroje osobních údajů

Osobní údaje, které o Vás správce zpracovává, pocházejí z následujících zdrojů:

 1. údaje jste sám/sama poskytl(a) správci zejm. v souvislosti s uzavřením smlouvy;
 2. údaje pocházejí z svým účelem kompatibilních veřejných zdrojů, seznamů a evidencí, jako jsou např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík či insolvenční rejstřík.

Doba uložení

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání Vašeho smluvního vztahu se správcem, následně do okamžiku uplynutí záruční lhůty a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy
.
Vaše osobní údaje budou správcem rovněž zpracovávány po dobu vedení případných soudních sporů a dále po dobu, ve které můžete uplatňovat své nároky vůči správci nebo správce vůči Vám.

Příjemci osobních údajů

Pro vyřízení Vaší objednávky na webu B2B správce předává Vaše osobní údaje následujícím příjemcům:

 1. logistickým a doručovatelským společnostem
 2. poskytovatelům IT řešení

Předávání Vašich osobních údajů smluvním partnerům správce je prováděno na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů.

Pokud je to nevyhnutné pro splnění právní povinnosti správce, tak správce Vaše osobní údaje může dále poskytnout orgánům finanční správy či jinému orgánu veřejné moci v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
Osobní údaje obchodních partnerů se nezveřejňují a nepřenášejí se do třetích zemí (do zemí mimo EU) nebo mezinárodních organizací.

Right of access

Nemáte povinnost poskytnout Vaše osobní údaje správci. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření smlouvy se správcem a pro její plnění, tudíž bez jejich poskytnutí není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

Pokud jde o Vaše osobní údaje, máte vůči správci následující práva:

 • 1. Právo na přístup

Můžete správce požádat o přístup k osobním údajům, které o Vás zpracovává.

Správce informace o správě osobních údajů poskytne subjektu údajů na základě doručené písemné žádosti. Poskytnutí informace je bezplatné, pokud se neprokáže, že žádost je neopodstatněná nebo nepřiměřená anebo má opakující se povahu. V takovém případě má správce nárok požadovat přiměřený administrativní poplatek nebo odmítnout tuto žádost. Při pochybnostech v souvislosti s totožností fyzické osoby, má správce právo požadovat poskytnutí dodatečných informací, které povede k dostatečnému potvrzení totožnosti fyzické osoby.

Správce poskytne požadované informace ve stručné, transparentní, srozumitelné a lehce dostupné formě, formulované jasně a jednoduše, a to nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti. Informace se poskytnou vždy v takové formě, v jaké bylo o ně požádáno (elektronicky tudíž e-mailem, nebo v listinné podobě).

 • 2. Právo na opravu

Můžete požádat správce o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které o Vás zpracovává.

 • 3. Právo na výmaz

Můžete správce požádat, aby vymazal Vaše osobní údaje, pokud dojde k některé z následujících situací:

 • 1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • 2. odvolal(a) jste souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
 • 3. vznesl(a) jste námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování Vašich osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro takovéto zpracování nebo jste vznesl(a) námitky proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu;
 • 4. Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • 5. Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské Unie nebo členského státu, které se na nás jakožto správce vztahuje;
 • 6. Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

 

 • 4. Právo na omezení zpracování

Můžete správce požádat, aby omezil zpracování Vašich osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:

 • 1. popřel(a) jste přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 • 2. zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz těchto údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití;
 • 3. správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • 4. vznesl(a) jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

 

 • 5. Právo na přenositelnost údajů

V případech zpracování osobních údajů založených na souhlasu nebo smlouvě a zpracovávaných automatizovaně máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste správci poskytl(a), a právo předat tyto údaje jinému správci, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 

 • 6. Právo na odvolání souhlasu

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel, pro který jste správci udělil(a) souhlas, kdykoliv odvolat, a to s účinky do budoucna.

 • 7. Právo vznést námitku

Můžete vůči správci kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů prováděného na základě oprávněného zájmu správce a pro účely přímého marketingu prováděného na základě oprávněného zájmu správce. Více informací k právu vznést námitku v jednotlivých případech zpracování Vašich osobních údajů naleznete v kapitole „Námitka proti přímému marketingu“.

 • 8. Právo být informován

Máte právo být správcem informován v případě, že nastalo porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, kdy je pravděpodobné, že tento případ bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob včetně Vás.

 • 9. Právo ve vztahu k automatizovanému zpracování

Máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká.

 • 10. Právo podat stížnost

Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno Nařízení, máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je v České republice Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky: www.uoou.cz.

Za účelem uplatnění svých práv dle Nařízení či v případě jakýchkoli otázek nebo stížností se můžete obrátit na správce prostřednictvím e-mailu oou@kbprogres.cz nebo písemně na adrese:

–       in cases of processing your personal data in relation to the Czech Republic: K+B Progres, a.s., U Expertu 91, Klíčany 250 69, Czech Republic;

–      in cases of processing your personal data in relation to the Slovak Republic: K+B Progres, a.s., organizačná zložka, Mlynské Nivy 71, Bratislava 821 05, Slovak Republic.

The Controller shall investigate each complaint and shall inform the complainant about the result of the investigation within 30 days from delivery of the complaint. Should settlement of the complaint require a longer period, the complainant shall be informed of prolongation of the period of settlement of the complaint.
Objection to direct marketing

Anytime, you have the right to raise free of charge an objection with the Controller to your personal data processing for the purpose of direct marketing which is performed without your consent, by email to email address oou@kbprogres.cz or in written to the address:

–       in case of processing of your personal data in relation to the Czech Republic: K+B Progres, a.s., U Expertu 91, Klíčany 250 69, Czech Republic;

–       in case of processing of your personal data in relation to the Slovak Republic: K+B Progres, a.s., Branch Office, Mlynské Nivy 71, Bratislava 821 05, Slovak Republic.