INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost K+B Expert s.r.o. je provozovatelem prodejen expert K+B Elektro v České republice

Tímto prohlášením si Vás dovolujeme informovat o způsobu, rozsahu, účelu, právním základu, době zpracování, příjemcích Vašich osobních údajů a o Vašich s tím souvisejících právech.

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů. Totéž platí i pro naše zaměstnance a jiné osoby, které s námi spolupracují. Jedná se zejména o nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, ve znění účinném od 25.05.2018 (dále jen „Nařízení“), a dále zákon č. 101/2000 Sb., o zpracování osobních údajů, v aktuálně účinném znění..

Tato informace se netýká osobních údajů právnických osob včetně názvu, právní formy a kontaktních údajů právnické osoby.

Tato informace je uveřejněna na webové stránce www.kappenberger-braun.cz můžete se tak k ní v budoucnu kdykoliv vrátit.
dále subjekty podílející se na realizaci plateb na základě kupní smlouvy, subjekty zajišťující technické služby související s provozem software a ukládání dat, subjekty technicky zajišťující rozesílku obchodních sdělení a dále osoby zajišťující marketingové služby pro správce.

<uTOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost K+B Expert, s.r.o., se sídlem U expertu 91, 250 69, Klíčany, identifikační číslo: 406 13 666, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 3554 (dále jen „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou následující:

 1. adresa pro doručování: K+B Expert, s.r.o., U expertu 91, 250 69, Klíčany
 2. adresa elektronické pošty: oou@kbexpert.cz

Správce informuje, že nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 a násl. Nařízení.

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že:

1) zpracování je nezbytné pro splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení, a to konkrétně zejména pro:

 • vyřizování reklamací dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele;
 • plnění povinností uložených správci dalšími obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů;

2) takové zpracování je nezbytné pro oprávněný zájem správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, a to konkrétně spočívající v:

 • vyřizování stížností;
 • podpoře obchodní činnosti správce, zejm. formou rozesílání elektronických obchodních sdělení správce jeho zákazníkům, pokud správce získal podrobnosti elektronického kontaktu v souvislosti s prodejem zboží a služeb, přičemž vůči takovému rozesílání lze podat námitku (více informací viz kapitola NÁMITKA PROTI PŘÍMÉMU MARKETINGU);
 • zabezpečení ochrany majetku, jakož i ochrany proti neodůvodněnému uplatňování nároků vůči správci;

3) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení; nebo

4) ke  zpracování jste udělil(-a) souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení, a to konkrétně souhlas s Vaší účastí v soutěži pořádané správcem (více informací viz pravidla konkrétní soutěže, která jsou uveřejněná během trvání soutěže na prodejně).

ÚČEL A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. V případě, kdy přichází při nákupu k vystavení faktury, správce provádí zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, údaje o zakoupeném zboží a údaje související s platbou za zboží.
 2. Pro účely vyřízení reklamace správce zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa (ulice, obec, PSČ), telefonní číslo, E-mail, údaje o reklamovaném zboží, jakož i údaje uvedené zákazníkem při uplatnění reklamace.
 3. Za účelem doručení zakoupeného zboží (pokud je zpoplatněná služba objednána), správce provádí zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, doručovací adresa, údaje o zakoupeném zboží a údaje související s platbou za zboží.
 4. Pro vyřešení stížností správce zpracovává Vaše následující osobní údaje (v závislosti na způsobu podání stížnosti): jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, korespondenční adresa, údaje uvedené subjektem ve stížnosti.
 5. Pro účel přímého marketingu správce zpracovává Vaše následující osobní údaje: jméno, příjmení, telefon, e-mailová adresa.
 6. Pro účely Vaší účasti v soutěžích pořádaných správcem, správce zpracovává Vaše následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresa (ulice, město, PSČ), telefon, e-mailová adresa.
 7. V případě, že se rozhodnete zboží objednat prostřednictvím e-shopu www.expert.cz, přičemž se jeho zakoupení a vyzvednutí realizuje na prodejně, jsou osobní údaje z objednávky: jméno, příjmení, e-mail a telefon předávány prodejně, která byla při objednávce zvolená.
 8. Správce Vaše osobní údaje zpracovává jak automatizovaně v informačních systémech, tak manuálně prostřednictvím svých zaměstnanců, popř. zaměstnanců příjemců (k příjemcům viz níže).
 9. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 Nařízení.

ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, které o Vás správce zpracovává, jste sám/sama poskytl(-a) v souvislosti s objednávkou produktu anebo služby, resp. v rámci jednání o uzavření smlouvy.

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání uzavřené smlouvy a dále po promlčecí dobu jakéhokoli nároku ze smlouvy vyplývajícího a dále pak po předepsanou archivační dobu – daňový doklad bude uchováván po dobu 10 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy.
 2. Vaše osobní údaje budou správcem rovněž zpracovávány po dobu vedení případných soudních sporů.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Příjemci Vašich osobních údajů jsou v případě objednání služby odvozu zboží lokální zasílatelské společnosti, dále subjekty podílející se na realizaci plateb na základě kupní smlouvy, subjekty zajišťující technické služby související s provozem software a ukládání dat, subjekty technicky zajišťující rozesílku obchodních sdělení a dále osoby zajišťující marketingové služby pro správce.
 2. V případě využití služby pozáruční opravy a / nebo sjednání úvěrového produktu pro koupi zboží, či zakoupení prodloužené záruky ke zboží, je společnost K+B Expert, s.r.o. v pozici subzpracovatele Vašich osobních údajů.
  Před předáním údajů třetí osobě, jak je uvedeno v bodě 1 a 2, je vždy s touto osobou uzavřena písemná smlouva upravující zpracování osobních údajů, která obsahuje záruky pro zpracování osobních údajů dle Nařízení a dle zákona o zpracování osobních údajů.
 3. Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů mohou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné orgány veřejné moci v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
 4. Správce nemá v úmyslu předávat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření smlouvy se správcem a pro její plnění, tudíž bez jejich poskytnutí není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

Pokud jde o Vaše osobní údaje, máte vůči správci následující práva:

 1. Právo na přístup

Můžete správce požádat o přístup k osobním údajům, které o Vás zpracovává.

Společnost K+B Expert, s.r.o. informace o správě osobních údajů poskytne subjektu údajů na základě doručené písemné žádosti. Poskytnutí informace je bezplatné, pokud se neprokáže, že žádost je neopodstatněná nebo nepřiměřená anebo má opakující se povahu. V takovém případě, má společnost K+B Expert, s.r.o. nárok požadovat přiměřený administrativní poplatek nebo odmítnout tuto žádost. Při pochybnostech v souvislosti s totožností fyzické osoby, má společnost K+B Expert, s.r.o. právo požadovat poskytnutí dodatečných informací, které povede k dostatečnému potvrzení totožnosti fyzické osoby.

Společnost K+B Expert, s.r.o. poskytne požadované informace ve stručné, transparentní, srozumitelné a lehce dostupné formě, formulované jasně a jednoduše, a to nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti. Informace se poskytnou vždy v takové formě, v jaké bylo o ně požádáno (elektronicky tudíž e-mailem, nebo v listinné podobě).

 1. Právo na opravu

Můžete požádat správce o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které o Vás zpracovává.

 1. Právo na výmaz

Můžete správce požádat, aby vymazal Vaše osobní údaje, pokud dojde k některé z následujících situací:

 1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 2. odvolal(-a) jste souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
 3. vznesl(-a) jste námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování Vašich osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich takovéto zpracování nebo jste vznesl(-a) námitky proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu;
 4. Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 5. Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské Unie nebo členského státu, které se na nás jakožto správce vztahuje;
 6. Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

 

 1. Právo na omezení zpracování

Můžete správce požádat, aby omezil zpracování Vašich osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:

 1. popřel(-a) jste přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 2. zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz těchto údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití;
 3. správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 4. vznesl(-a) jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

 

 1. Právo na přenositelnost údajů

V případech zpracování osobních údajů založených na souhlasu nebo smlouvě a zpracovávaných automatizovaně máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste správci poskytl(-a), a právo předat tyto údaje jinému správci, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 

 1. Právo na odvolání souhlasu

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel, pro který jste správci udělil(-a) souhlas, kdykoliv odvolat, a to s účinky do budoucna.

 1. Právo vznést námitku

Můžete vůči správci kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů prováděného na základě oprávněného zájmu správce a pro účely přímého marketingu prováděného na základě oprávněného zájmu správce. K právu vznést námitku v jednotlivých případech zpracování Vašich osobních údajů naleznete více informací v kapitole NÁMITKA PROTI PŘÍMÉMU MARKETINGU.

 1. Právo být informován

Máte právo být správcem informován v případě, že nastalo porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, kdy je pravděpodobné, že tento případ bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob včetně Vás.

 1. Právo ve vztahu k automatizovanému zpracování

Máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká.

 1. Právo podat stížnost

Pokud byste se domníval(-a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno Nařízení, máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je v České republice Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky: www.uoou.cz.

Za účelem uplatnění svých práv dle Nařízení či v případě jakýchkoli otázek nebo stížností se můžete obrátit na společnost K+B Expert, s.r.o. prostřednictvím e-mailu oou@kbexpert.cz nebo písemně na adrese K+B Expert, s.r.o., U Expertu 91, 250 69, Klíčany, Česká republika.

Společnost K+B Expert, s.r.o. prošetří každou stížnost a o výsledcích šetření stěžovatele informuje nejpozději do 30 dnů od doručení stížnosti. Pokud by si vyřízení stížnosti vyžadovalo delší dobu, bude stěžovatel o prodloužené lhůty pro šetření stížnosti informován písemně.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu, které je prováděno bez Vašeho souhlasu, máte právo kdykoli vůči správci bezplatně vznést námitku, a to e-mailem na e-mailovou adresu oou@kbexpert.cz nebo písemně na adresu K+B Expert, s.r.o., U expertu 91, 250 69, Klíčany, Česká republika.